#SBS: 12 Years BIMming…

(Điểm lại 12 năm học tập, nghiên cứu, áp dụng BIM vào công tác Thiết kế kết cấu công trình)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *