(BIMForum) LOD Spec update?

Các mức độ phát triển #BIM LOD100, 200, 300, 350, 400… còn phù hợp với “Thực hành #BIM” hay không? Đây là thắc mắc của không ít người; ở đây tác giả đưa ra một số phân tích dựa trên thông tin thực tế như sau:
1. ISO19650 series đưa ra khái niệm “level of information need”, tuy nhiên đây là khái niệm hết sức tổng quát. Để hiện thực LOIN cần các tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật cụ thể…Hiện tại, buildingSMART.org đã hoàn thiện tiêu chuẩn #IDS (Information Delivery Specification) và đã được tích hợp vào #CDE, các công cụ đánh giá chất lượng #BIM Models của một số đơn vị tiên phong.
2. Các nền tảng CDE đa năng như plannerly hiện hỗ trợ đồng thời, đa dạng cả BIMForum-LOD, OpenBIM-IDS…
3. National BIM Standard-United States® V4 (Tiêu chuẩn BIM Mỹ) đang cập nhật vẫn đảm bảo tính tương thích với BIMForum_LOD. Lưu ý: BIMForum nền tảng là tập hợp các nhà thầu lớn tại Mỹ.
4. Bản thân BIMForum cũng đang có kế hoạch biên soạn, cập nhật – làm mới LOD Spec theo hướng linh hoạt, tương thích rộng hơn với hệ thống tiêu chuẩn chung.
5. Các nơi ứng dụng #OpenBIM mạnh mẽ như China, Hong Kong… đã cụ thể hóa khái niệm “Level of Information Need” với #IDS và các công cụ kỹ thuật tự phát triển…
—Kết luận chủ quan—
– BIMForum LOD Spec hiện vẫn có tính thực hành, tham khảo cao…Thời gian tới có thể có những cập nhật, điều chỉnh để linh hoạt trong áp dụng, tương thích tốt với các tiêu chuẩn chung…
#OpenBIM #IDS là một hướng tiếp cận mới: Đảm bảo tính linh hoạt – tự động hóa cao, phát triển từ các tiêu chuẩn nền tảng của buildingSMART, phù hợp để hiện thực khái niệm “Level of Information Need” của ISO19650, đã có những đơn vị tiên phong triển khai vào thực tế…
—–Happy BIMming 🍻—–

#USA#BIM Standard 2023 Update….

  1. Áp dụng các Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) các nội dung kỹ thuật… (Các ISO từ buildingSMART.org)
  2. Cập nhật, nâng cấp các tiêu chuẩn địa phương (quốc gia) để phù hợp, tuơng thích với các tiêu chuẩn quốc tế; phù hợp với tiến bộ về công nghệ…
  3. Các tiêu chuẩn ISO thuộc về “vùng xám” được áp dụng, tham khảo một cách chọn lọc…
  4. Đặc sản COBie Standard lên Version 3, tích hợp #IFC4.x => Tính kỹ thuật, thực hành cao; thuận lợi cho việc chuyển tiếp #BIM từ Thiết kế, thi công sang Quản lý, vận hành…
    https://www.nationalbimstandard.org/about