OpenBIM: Các tiêu chuẩn nền tảng

#IFC: Là sự chuẩn hóa, mô tả kỹ thuật số các đối tượng trong hoạt động xây dựng (IFC4x3 đã bao phủ từ nhà cửa, cầu đường, bến cảng, sân bay…). IFC là tiêu chuẩn mở, độc lập về phần cứng, phần mềm…đã, đang được chấp nhận rộng rải bởi tất cả các bên.

#IDS: IFC đầy đủ bao phủ hầu hết các đối tượng của công trình xây dựng, trong dự án cụ thể, công tác cụ thể chỉ cần trao đổi thông tin với các tập hợp con của IFC đầy đủ (trước đây hay dùng khái niệm MVD). Các nội dung kỹ thuật của trao đổi thông tin qua những tập hợp con như thế, với mỗi hoạt động cụ thể được tiêu chuẩn hóa trong IDS. Một ý quan trọng: IDS cần “đọc” được một cách tự động bởi Computer!

#BCF: Tiêu chuẩn mở dùng trong quá trình phối hợp #BIM giữa các bên, các cá nhân; BCF được tích hợp trong hầu hết các công cụ, nền tảng BIM phổ biến…

#IDM: “Phương pháp và định dạng” trao đổi thông tin giữa các bên; tiêu chuẩn này được cập nhật – bổ xung thường xuyên; đi cùng sự phát triển của thực tế thị trường (luật lệ, sự phát triển của phần mềm…)

#Các tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật dễ dàng tìm thấy trong thư viện như: ISO-IFC, tích hợp COBie trong IFC4…

Source: https://technical.buildingsmart.org/standards/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *