1.Job Description (Mô tả công việc)

  • Strutural Design from Conceptual phase. (Thiết kế kết cấu từ giai đoạn phác thảo kiến trúc)
  • Design with BIM Integrated. (Tích hợp BIM trong thiết kế kết cấu)

2. Job Status

  • Basic Design…

3. Some Pictues