SBS’s BIM Workflows from 2015:

(Lược đồ quy trình “BIM Kết cấu” từ 2015)

Dự án thiết kế với OpenBIM Workflow: