Structural Design with #OpenBIM #IFC…

– Thiết kế kết cấu tích hợp #BIM; Dịch vụ “BIM Kết cấu”…

– Sẵn sàng với các quy trình #OpenBIM#IFC cập nhật…(IFC, IDS, BCF…)

– Kinh nghiệm với phát triển Mô hình BIM kết cấu chi tiết quy mô lớn, phức tạp…(“Full 3D Rebars” @LOD350-400)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *