“Việt Nam BIM’s Road Map”

2023 Update:


2021 Update:

Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư dự án xây dựng.

Diễn giải:

– Khuyến khích áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng (thiết kế, thi công, quản lý dự án…) và quản lý vận hành công trình.

– BIM Model là một thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình.

– Nội dung chi tiết, tiêu chuẩn áp dụng, kế hoạch triển khai…thực hiện theo thỏa thuận của các bên liên quan…Happy BIMming!