1.Job Description (Mô tả công việc)

  • Structural Design from Conceptual phase. (Thiết kế kết cấu từ giai đoạn phác thảo kiến trúc)
  • Design with BIM Integrated. (Tích hợp BIM trong thiết kế kết cấu)

2. Job Status ( Khối lượng đã thực hiện)

  • Completed Basic Design. (Hoàn thành Thiết kế cơ sở; Thời gian 2017-2018)

3. Some Pictues