Green and Suiable Design base on BIM here…

————————————

Mối quan hệ độc lập, phụ thuộc, tương hỗ…giữa Green and Suiable Design với BIM có sự tương đồng rất lớn như mối quan hê giữa BIM và VDC, xem tại bài viết.

BIM and VDC

Các phân tích chuyên sâu, chi tiết nên tìm đọc bài viết của các chuyên gia trong lĩnh vực Green and Suiable Design.