#OpenBIM#IFC4x: #IfcSpatialZone🤓

(Một số hình ảnh minh họa về đối tượng IfcSpatialZone – Có trong IFC4x trở lên. IFC4x đã mở rộng, tiến tới mã hóa – mô phỏng những đối tượng siêu hình, trừu tượng…)

Source: https://www.buildingsmart.org/resources/domain-news/


#IfcElementAssembly
https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/IfcElementAssembly.htm


#IfcSite…
(#IfcSite liên quan đến thiết lập, lưu trữ thông tin về định vị, tọa độ công trình trên thực địa; là đối tượng quan trong trong phối hợp bộ môn, phối hợp các bên trong triển khai dự án…)
https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/IfcSite.htm