#OpenBIM#IFC4x: #IfcSpatialZone🤓

(Một số hình ảnh minh họa về đối tượng IfcSpatialZone – Có trong IFC4x trở lên. IFC4x đã mở rộng, tiến tới mã hóa – mô phỏng những đối tượng siêu hình, trừu tượng…)

Source: https://www.buildingsmart.org/resources/domain-news/


#IfcElementAssembly
https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/IfcElementAssembly.htm


SBS’s Structural Design Jobs with BIM reach to LOD350-400

SBS: Slabs with Rebars Detail LOD350-400

#IfcSite…
(#IfcSite liên quan đến thiết lập, lưu trữ thông tin về định vị, tọa độ công trình trên thực địa; là đối tượng quan trong trong phối hợp bộ môn, phối hợp các bên trong triển khai dự án…)
https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/IfcSite.htm


#OpenBIM#IFC Today(2021)… 🤝

https://www.buildingsmartusa.org/ifc-today-and-tomorrow…/

*USA: GSA, AASHTO…yêu cầu áp dụng Open Standards, IFC…

*Singapore(BCA): hệ thống cấp phép (CorenetX) chỉ chấp thuận IFC Standards (Nộp RVT là trả về)…

*China, S-Korea đã có tiêu chuẩn địa phương, mở rộng về IFC…

*Nhiều nước Châu Âu, Úc…đưa ra thời hạn bắt buộc (mandate) với IFC…