Cung cấp các khóa học “Áp dụng BIM cho kỹ sư kết cấu” theo chương trình khung; các chương trình tùy chỉnh theo nhu cầu – thỏa thuận cụ thể…


(SBS) Chương trình khung: “Using Revit As Structural Engineer”

Tóm tắt nội dung khóa học (thời lượng 24h, nhiều option về thời gian học)

Bài 1: Tổng quan về BIM, OpenBIM, LOD, IFC, COBie. Tổng quan Autodesk’s BIM Solutions; Vai trò của Revit, Revit Structures trong giải pháp BIM của Autodesk. Vai trò của bộ môn Kết cấu trong “Kỷ nguyên BIM”.

Bài 2: Khởi tạo “Revit Structures Project”, Các thiết lập ban đầu với “Mô hình kết cấu”; Một số nguyên tắc, lưu ý về xây dựng, phát triển “Revit Structures Project Template”. Mô hình tham số trong Revit; Áp dụng các tham số bổ xung trong tổ chức, sắp xếp thư mục dự án, phân loại – quản lý Model. “Parametric Design” vs “Computational Design”.

Bài 3: Mô hình kết cấu trong Revit (từ Mô hình Revit kiến trúc qua Link_file). “Mô hình tính kết cấu” (Analytical Model) trong Revit. Quy trình chuyển tiếp Mô hình tính từ Revit <-> Robot Structural Analysis; Chuyển tiếp Revit -> Etabs để thực hiện phân tích, tính toán kết cấu. Sơ bộ về “Phương pháp phần tử hữu hạn” (FEM) trong các ứng dụng phân tích kết cấu (Etabs, Robot Structural Analysis…), liên hệ trực tiếp với bài tập thực hành.

Bài 4: Tinh chỉnh kích thước các cấu kiện kết cấu của Revit Model theo kết quả phân tích, tính toán kết cấu. (Không chi tiết về nội dung phân tích, tính toán kết cấu).

Bài 5: Đối tượng Rebar (cốt thép) trong Revit Structures.

Bài 6, 7: Mô hình kết cấu chi tiết (bao gồm cốt thép) cho các cấu kiện điển hình: Đài cọc, cột, dầm, sàn, vách…Minh họa chuyển tiếp Structural Model sang nền tảng Open BIM.

Bài 8: Thống kê cấu kiện, Cốt thép. Trình bày bản vẽ kết cấu. (Bản vẽ Mặt bằng, các bản vẽ chi tiết cấu kiện…)

Bài 9: Tổng quát về Kết cấu thép (Steel Structures) với Revit Structures.

Bài 10:
– Dynamo, Dynamo for Revit: Cơ bản.
– Giới thiệu, hướng dẫn bài tập cuối khóa. Các tiêu chí đánh giá, lưu trữ dữ liệu học viên.