GIỚI THIỆU CHUNG

  • Strucbimsol (Structural BIM Solutions): Áp dụng, triển khai, cải tiến công tác thiết kế kết cấu công trình, quản lý dự án xây dựng…dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của BIM ( Building Information Modeling) trong công nghiệp xây dựng.
  • Strucbimsol: Quá trình phát triển, phân tích tính toán kết cấu công trình được tích hợp chặt chẽ với việc phát triển Model BIM Kết cấu. Model BIM Kết cấu hình thành, phát triển, hoàn thiện (với sự phối hợp chặt chẽ với các bộ môn khác) là kết quả trực tiếp của quá trình phân tích, thiết kế kết cấu (hạn chế tối đa sự dời dạc, sai lệch, thiếu đồng bộ giữa hai tiến trình này).
  • Strucbimsol: Có kinh nghiệm thực tế về công tác tư vấn thiết kế, thiết kế chế tạo, quản lý dự án, tư vấn áp dụng – giảng dạy về BIM kết cấu tại Việt Nam; Với các đặc thù như Hồ sơ thiết kế BVTC ( tương đương “LOD350”), hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định…Do đó các giải pháp chuyển đổi, áp dụng BIM đã được xem xét, cân nhắc để phù hợp, kế thừa các quy tắc thực hành hiện tại.
  • Strucbimsol: Có thời gian dài, liên tục xem xét, đánh giá, thực nghiệm các hướng áp dụng giải pháp BIM cho công tác thiết kế kết cấu, thi công xây dựng. (Bắt đầu tìm hiểu về giải pháp Tekla Structures từ 2007; Autodesk Revit từ 2008, Graitec Advance Steel từ 2010, Rhino Grasshopper từ 2018…).
  • Strucbimsol: Với sự tích lũy lâu năm về kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi sẵn sàng với thách thức phát triển Mô hình BIM kết cấu từ Ý tưởng kiến trúc sơ khai đến Mô hình BIM chi tiết – phục vụ thi công, chế tạo, lắp dựng (Sẵn sàng với các các giải pháp phát triển Model BIM kết cấu tới LOD400 và “hơn”).
  • Strucbimsol: Chia sẻ nhận định, tầm nhìn về “Mô hình BIM thống nhất”, “ISO BIM” dựa trên các định dạng giao tiếp chung, các tiêu chuẩn mở, các giải pháp – quy trình đa (chéo) nền tảng. Tương lai của BIM là #OpenBIM.
  • Strucbimsol: Có kinh nghiệm trong ứng dụng thực tế về Thiết kế kết cấu công trình với “OpenBIM’s Workflows”. Có những hiểu biết, kỹ năng cần thiết trong các quy trình phối hợp BIM xoay quanh chuẩn IFC (ISO Standards).

Strucbimsol’s portfolio V2023 (Hồ sơ năng lực)
https://drive.google.com/file/d/1xqvRcP3iLA9ktUKLeRo5HbxfGVGIZBE4/view?usp=share_link