#OPENBIM #IFC become “ISO BIM”

1. #OpenBIM#IFC đã, đang được sử dụng rộng rãi; được hỗ trợ bởi hầu hết các nền tảng ứng dụng hệ AEC…

2. #IFC Standards được yêu cầu trong quy chuẩn xây dựng, mandates bởi chính phủ nhiều nước – từ những nước phát triển (UK, Japan, USA, S-Korea…) tới những nước đang phát triển (Chile, India, Brazil…). Hệ thống Quản lý nhà nước về xây dựng CORENET X tới đây của Singapore cũng: Yêu cầu các Models BIM upload nên hệ thống phải là định dạng #IFC

3. Tổ chức toàn cầu #buildingSMART xây dựng hệ thống #OpenBIM với hầu hết tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, các tiêu chuẩn nền tảng được soát xét, nâng cấp định kỳ và là tiêu chuẩn mức ISO…(ISO16739(IFC); ISO12006…)

4. ISO19650 series với trọng tâm về quy trình, phương thức quản lý thông tin với #BIM đều tham chiếu đến các khái niệm, đối tượng của hệ thống #OpenBIM như #IFC; #IDS, #IDM, #BCF

5. Dữ liệu #BIM bàn giao phục vụ Lưu trữ, Quản lý vận hành…yêu cầu phải là “Dữ liệu mở”… (ISO19650-4:2022)

———————

Một số links tham khảo:

https://www.buildingsmart.org/
https://user.buildingsmart.org/knowledge-base/openbim-workflows-explained/
https://www1.bca.gov.sg/regulatory-info/building-control/corenet-x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *