BIMForum: LOD Specification 2023 (Draft)…

SBS’s Review:

– BIMForum được khởi xướng, tập hợp bởi các nhà thầu xây dựng tên tuổi USA; có sự liên hệ, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp như AIA, ACI, AISC…BIMForum giờ là một phần của buildingSMART-USA.

– BIMForum’s LOD Spec là chi tiết, cụ thể “phác thảo LOD Framework” ban đầu của AIA => giúp việc áp dụng thực tế được rõ ràng, tường minh…

– LOD Spec 2023 đánh dấu 10 năm ra đời, bổ xung cập nhật hàng năm của “chỉ dẫn kỹ thuật BIMForum’s LOD” này.

Phiên bản 2023 bổ xung mức LOD500 căn cứ theo yêu cầu, phản hổi của nhiều bên (LOD500: As actual Models)

– Phiên bản 2023 mở rộng thêm các đối tượng thuộc: Hạ tầng, cảnh quan…ngoài nhà.

– BIMForum’s LOD Spec đại diện cho “cách thực hành BIM kiểu USA”.

– BIMForum’s LOD Spec sẽ tiếp tục là tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật giá trị trong thực hành #BIM. Có thể phát triển song hành, hiệu quả cũng những khái niệm hiện đại như “Level of information need”, Information Delivery Specification (#IDS).

—–Happy BIMming—– 🍻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *