#OpenBIM #IFC4x3: ISO16739-2024

Chuẩn dữ liệu nền tảng của #BIM#IFC4x3 – với các mở rộng về hạ tầng, cầu đường… đã chính thức đạt mức #ISO

https://www.buildingsmart.org/ifc-4-3-approved-as-a-final-standard/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *