(SBS) Structural BIM Solutions: Revit – Advance Steel…

(Quy trình này có thể áp dụng từ Concept tới Workshop Drawings, CNC Export…)
Gần đây một số khách hàng quan tâm đến món “Advance Steel”; quy trình Revit – Adv Steel…

=> Refresh lại thông tin cho những người quan tâm. (SBS có nhận những dự án “phù hợp” yêu cầu Advance Steel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *