Strucbimsol: Model to “Shop drawing ready level” (LOD 400)

  • Với Model BIM được phát triển tới LOD 400, nhà thầu thi công- lắp dựng, các ban quản lý dự án của Chủ đầu tư…có được công cụ, mô hình số hóa (dễ dàng kết xuất ra các định dạng XLS, XML, HTML…) để kiểm soát những gì sẽ được thi công, lắp dựng (chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ cập nhật, điều chỉnh Model theo thực tế thi công để có As build Model “LOD450” => “Jump into BIM FM” – trên cơ sở khách hàng đã sử dụng dịch vụ Model tới LOD400 của chúng tôi).
  • Model đã phát triển ở LOD400 sẽ được phân loại, cấu trúc phục vụ công tác thi công xây lắp của nhà thầu – Constructible Model (Mô hình xây dựng khả dĩ: phân khu, phân khối đổ bê tông, trình tự thi công lắp dựng…trên cơ sở hợp tác chặt chẽ và sâu sát với nhà thầu thi công cụ thể).
  • Dữ liệu về cốt thép tới khách hàng bao gồm các bản vẽ Shopdrawing như truyền thống, dữ liệu mô hình BIM chuẩn giao tiếp chung IFC…sẵn sàng cho các máy cắt – uốn thép tự động ( Steel Rebar Bending Machine).

Basement_RebarOnly

CIP_Base_LOD400

(Hình dạng, số lượng, khối lượng…được quản lý linh hoạt, thống kê chi tiết – ở mức Shop drawing)

Coupler_Connections

( Phương án, tiêu chuẩn triển khai Shop drawing được thống nhất, tối ưu với nhà thầu thi công xây dựng cụ thể, dự án cụ thể)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *