Không thể “Full 3D Rebars Detail” quy mô lớn với RVT?

Thử nghiệm với Model chưa Rebars toàn bộ (khoảng 25.000 m2 sàn)

– RVT chưa khai thác tốt các CPU nhiều nhân; các VGA hiện đại => Việc nâng cấp phần cứng (CPU, VGA…) có thể không đem lại hiệu quả mong muốn.

– Với Model quy mô “chưa lớn” như thử nghiệm thì việc áp dụng Full 3D Rebars là không khả thi.

=> Rất cân nhắc với #3D_Rebars_Detail bằng RVT… 🤓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *