SBS’s #BIM LOD300, LOD350-400 Suggest:

#LOD300:

– No Rebars Models.

– No Connection Models.

– Structural Analytical Models Refine.

#LOD350-400:

– Full Rebars Models.

– Detail Connection Models.

– Constructible BIM Model Ready.

———————————————–

Đề xuất về Mô hình BIM kết cấu với các mức LOD

#LOD300:

– Không mô hình cốt thép.

– Không mô hình các liên kết (kết cấu thép).

– Mô hình tính toán, phân tích kết cấu được thiết lập, hiệu chỉnh để sẵn sàng liên kết với các phần mềm phân tích kết cấu.

#LOD350-400:

– Mô hình đầy đủ cốt thép.

– Mô hình chi tiết kết cấu thép.

– Mô hình, thông tin cấu kiện, thông tin chi tiết…được tạo lập trong Model BIM sẵn sàng, thuận lợi trong thi công, chế tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *