Free Revit Structures Course

Chia sẻ bài giảng Revit Structures của tác giả, bài giảng thực hiện đã lâu (2014) nhưng nhiều nội dung có thể vẫn hữu ích.
Have fun
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTpfA1wnt3wLKdV6W74x2VXW_X79MbxCN