Strucbimsol 2017’s Courses: Chương trình đào tạo Autodesk Revit Structures (Mã SBS_RS_xx)

“Using Revit As Structural Engineer” Tóm tắt nội dung khóa học (thời lượng 24h, nhiều option về thời gian học) Bài 1: Tổng quan về BIM, OpenBIM, LOD, IFC, COBie. Tổng quan Autodesk’s BIM Solutions; Vai trò của Revit, Revit Structures trong giải pháp BIM của Autodesk. Vai trò của bộ môn Kết cấu trong … Continue reading Strucbimsol 2017’s Courses: Chương trình đào tạo Autodesk Revit Structures (Mã SBS_RS_xx)